กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
886 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนแผนงานและมาตรฐาน 13,315.00 17/06/2562 150/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
887 จ้างซ่อมกระจกและกันสาดด้านหน้าอาคารศูนย์ทดสอบสมรรถนะฯ 90,000.00 12/06/2562 146/จ/60 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
888 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting)ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาขาด-หนองแซง ที่ กม.11+400 ปริมาณงาน 10 ต้น 558,000.00 08/05/2562 สบ.47/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
889 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting)ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาขาด-หนองแซง ที่ กม.7+150 ปริมาณงาน 15 ต้น 873,000.00 08/05/2562 สบ.46/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
890 จ้างเหมาทำการงานก่อสร้าง ทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอนหนองแค-หินกอง ระหว่าง กม.๙๐+๓๐๐- กม.๙๐+๙๐๐ (ขาเข้า กทม.) 9,900,000.00 03/05/2562 สบ.36/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
891 จ้างเหมาทำการ งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท - หนองโดน ระหว่าง กม.6+665 - กม.7+165 999,900.00 26/04/2562 สบ.45/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
892 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.100+300-กม.101+800 (เป็นช่วงๆ) 9,500,000.00 26/04/2562 สบ.41/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
893 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.10+750 - กม.12+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง 46,499,100.86 29/04/2562 สบ.7/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
894 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.2+226 – กม.5+040(LT,RT) เป็นช่วงๆ 1,985,000.00 24/05/2562 มค.34/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
895 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.7+865 – กม.12+895(LT) เป็นช่วงๆ 1,979,000.00 24/05/2562 มค.35/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
896 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,186.00 ต้น 4,350,000.00 24/05/2562 สญ อต.1/30/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
897 จ้างซ่อมเครื่องจัรกหมาเลข 46-6769-14-0 6,729.66 16/05/2562 70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 765,050.00 03/05/2562 ผจพ.1/จ/10/2562 กองการพัสดุ
899 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนบริหาร 46,454.00 07/05/2562 120/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
900 จ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สาย3285 ตอนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม ระหว่างกม.2+995-กม.3+795 20,000,000.00 11/04/2562 สห.จ.31/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 886 ถึง 900 จาก 925 รายการ