กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ 1 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว จำนวนรวม 27 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30,666,728.00 23/06/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
77 งานโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่กม.40+072 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20,000,000.00 07/11/2565 นบ.25/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
78 งานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31420) ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอน แคราย – คลองบ้านใหม่ ตอน 3 ที่กม.18+031 ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,500,000.00 21/02/2566 นบ.10/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
79 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ระหว่างกม.12+200 - กม.14+210 (ทางหลัก) และกม.12+200 – กม.14+210 (คู่ขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 32,635 เมตร 2,900,000.00 21/02/2566 นบ.2/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
80 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ ๒ จำนวนรวม ๒๐ รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47,947,844.00 21/06/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
81 งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง รวม 6 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,153,301.00 21/06/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 67,500.00 19/07/2566 324/60/66/144 แขวงทางหลวงภูเก็ต
83 งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม. 35+242-กม. 35+407 10,000,000.00 14/07/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อท.43/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
84 งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201ตอน บางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 3 ระหว่าง กม. 39+196-กม. 39+610 8,000,000.00 14/07/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อท.40/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
85 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๖งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข๑๒๐ปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม๕๕+๕๕๐-กม๕๕+๖๕๐RT. 20,000,000.00 12/07/2566 ลป.2/22/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
86 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ฮจ-9035 9,951.00 07/07/2566 160/-/66/32 สำนักแผนงาน
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๐ ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.๑๔+๔๕๐ - กม.๑๕+๐๕๐ 15,000,000.00 10/05/2566 ชม.1/สร/12/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
88 เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น ปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ทล. 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ระหว่าง กม.49+300 - กม.53+825 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 4.525 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22,083,000.00 28/03/2566 ชม.1/จว/19/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๖+๘๙๐ - กม.๑๐๗+๑๖๐ 49,999,000.00 18/05/2566 ชม.1/สร/13/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.49+700 - กม.50+600 30,000,000.00 23/03/2566 ชม.1/สผ/11/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 925 รายการ