กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 งานจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4114 ตอน สมอทอง - ชายทะเล ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 24/08/2566 สฎ.3/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
47 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.75+625 - กม.75+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง 50,000,000.00 30/08/2566 สห.8/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
48 จ้างงานการตรวจสอบน้ำหนักโดยหน่วยเครื่องชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ส่วนกลาง (Spot Check) 17,760,000.00 23/08/2566 สม.4.9/5638 ลว. 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
49 จ้างเหมาทำการ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 3 ระหว่าง กม.5+885-กม.7+490 28,000,000.00 28/08/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อท.55/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 73,700.00 27/07/2566 643/60/66/361 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
51 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินรหัสงาน๑๒๑๐๐กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงทล.๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานระหว่างกม.๑๖+๖๙๗-กม.๓๓+๕๒๕(เป็นช่วงๆ) 74,987,514.00 04/08/2566 ลป.2/17/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
52 หลอดโซเด้ยม ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 454 หลอด 499,400.00 18/08/2566 335/45/164/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
53 งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 5 ระหว่าง กม.43+200-กม.43+800 7,000,000.00 17/08/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อท.41/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
54 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุน) 35,670.00 13/07/2566 526/-/66/45 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
55 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วไฮ–ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.31+400–กม.33+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 50,000,000.00 11/08/2566 ชม.3/18/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
56 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 9.400 กิโลเมตร 880,000,000.00 12/07/2566 สค.1/2563 ลว.29 มิถุนายน 2563 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
57 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 18,500,000.00 07/08/2566 ชม.3/3/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
58 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3333 ตอน โคกตูม - แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.6+375 - กม.15+680 83,000,000.00 27/06/2566 ลบ.1/28/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
59 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุจราจร 266 99,400.00 25/07/2566 425/60/66/266 แขวงทางหลวงตราด
60 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ 1 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว จำนวนรวม 27 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30,666,728.00 23/06/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 46 ถึง 60 จาก 909 รายการ