กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหัวหิน - โป่งแย้ กม.๒๖+๕๐๐ - กม.๒๖+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 3,624,000.00 22/09/2566 หห.56/2566 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
47 จ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติฯทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง-ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+870-กม.5+485 35,000,000.00 22/09/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อท.54/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
48 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 118,117.73 20/09/2566 527/35/66/302 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
49 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 33,800.00 18/09/2566 527/20/66/298 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
50 จ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังดินด้วยการติดตั้ง SOIL NAIl ยาว ๖.๐๐ ม. ชั้นที่ ๒ ปริมาณงาน ๓๙๖ ม. ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง ตอน ๔ กม.๑๓๐+๓๐๐ 498,564.00 06/09/2566 158/-/66/183 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
51 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3252 ตอน พักทัน - บ้านจ่า ระหว่าง กม.4+450 - กม.7+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 80,000,000.00 15/09/2566 สห.15/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
52 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล. 309 ที่ กม. 54+000 (แยกโพสะ) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปริมาณงาน 1.000 แห่ง (21,657 ตร.ม.) 50,000,000.00 14/09/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อท.37/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
53 งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง-ไชโย ระหว่าง กม.65+885-กม.66+100 7,000,000.00 12/09/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) อท.47/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
54 จ้างก่อสร้างงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ปี 2565 ทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 70,000,000.00 04/09/2566 สฎ.30/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
55 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 612,094.00 07/09/2566 520-6692 สำนักงานทางหลวงที่ 1
56 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 10,300.00 05/09/2566 520-6689 สำนักงานทางหลวงที่ 1
57 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 158,215.00 04/09/2566 520306682 สำนักงานทางหลวงที่ 1
58 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 10,930.00 04/09/2566 520306683 สำนักงานทางหลวงที่ 1
59 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16,000.00 04/09/2566 520-6687 สำนักงานทางหลวงที่ 1
60 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17,200.00 04/09/2566 520-6688 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 925 รายการ