กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 69,570.00 07/12/2566 527/60/67/53 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
17 จ้างติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง จำนวน 1 แผ่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ที่ กม.1+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 6,919.00 04/12/2566 335/-/5/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
18 วัสดุยานพาหนะ 29,800.00 04/12/2566 52030677 สำนักงานทางหลวงที่ 1
19 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอนบางเสด็จแยก-ที่ดิน ตอน 4 ระหว่าง กม.กม.43+000-กม.43+050 8,000,000.00 29/11/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) อท.57/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
20 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ปี พ.ศ.2566 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+660-กม.21+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 28 รายการ 10,000,000.00 09/10/2566 ชม.2/ 34 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
21 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 9,700.00 24/11/2566 52030673 สำนักงานทางหลวงที่ 1
22 ซื้อโคลด์มิกซ์ จุ 20 กก. จำนวน 700 ถุง 87,500.00 12/10/2566 415/60/67/05 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
23 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบแรงดึง ขนาด 200 ตัน จำนวน 1 ชุด 14,170,000.00 26/10/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ตามสัญญาเลขที่ ผอพ/e กองการพัสดุ
24 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๒๗๖ - กม.๐+๙๔๓ ปริมาณงาน ๒.๔๑๗ กม. 35,000,000.00 09/10/2566 ชม.2/ 33 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
25 ซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (อะไหล่เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๓ รายการ 6,245.00 22/11/2566 615/30/4/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
26 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 15,364.00 21/11/2566 520456712 สำนักงานทางหลวงที่ 1
27 ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ 128,720.00 14/11/2566 527/45/67/23 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบ) 20,988.00 16/11/2566 535/45/67/58 แขวงทางหลวงพะเยา
29 งานจ้างเหมาก่อสร้างพื้นทางผสมซีเมนต์และผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม 11 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23,042,587.00 01/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
30 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 3,750.00 14/11/2566 324/-/67/25 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 16 ถึง 30 จาก 925 รายการ