กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
151 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M ทล.3454 ตอนควบคุม 0301, 0302 ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ - หน้าโคก ระหว่าง กม.54+605 - กม.76+905 RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 92.00 ต้น) 4,150,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.4/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
152 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.3+030-กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 50,000,000.00 26/05/2566 สข.2/24/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
153 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.25+700-กม.26+420 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 42 รายการ 25,000,000.00 24/05/2566 สข.2/8/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
154 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.2+535 - กม.3+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,000,000.00 28/04/2566 อต.2/ม.2/22/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
155 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.41+373 - กม.43+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25,000,000.00 28/04/2566 อต.2/ม.2/21/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
156 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.12+541 - กม.13+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 28/04/2566 อต.2/ม.2/18/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
157 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.37+735 - กม.38+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,000,000.00 28/04/2566 อต.2/ม.2/14/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
158 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.2+800 - กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25,000,000.00 28/04/2566 อต.2/ม.2/13/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
159 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.54+165 - กม.55+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16,000,000.00 28/04/2566 อต.2/ม.2/12/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
160 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+500 - กม.21+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10,000,000.00 28/04/2566 อต.2/ม.2/5/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
161 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.13+430 - กม.19+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,010 ตร.ม.) 2,000,000.00 24/01/2566 อต.2/ม.2/25/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
162 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.100+000 - กม.100+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 1,400,000.00 24/01/2566 อต.2/ม.2/24/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
163 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+884 - กม.32+422 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,964 ม.) 3,380,000.00 24/01/2566 อต.2/ม.2/23/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
164 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน สาย 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+984, กม.24+400 - กม.24+629, กม.25+700 - กม.25+925, กม.30+500 - กม.30+720 และ กม.33+000 - กม.33+105 ปริมาณงาน 14,367 ตร.ม. 9,200,000.00 24/01/2566 อต.2/ม.2/16/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
165 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแตง - ไชยา ระหว่าง กม.54+750 - กม.55+735.400 15,000,000.00 07/06/2566 สฎ.10/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
แสดง 151 ถึง 165 จาก 925 รายการ