กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
136 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.ในทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-บางหลวงโดด ระหว่าง กม.20+470-กม.23+519 RT. 4,176,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.20/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
137 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทล.0364 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+565-กม.9+140 LT.(เป็นแห่งๆ) 4,000,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.19/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
138 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. ทล.347 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก ตอน 2 ระหว่าง กม.54+365 - กม.66+050 RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 121.00 ต้น) 5,380,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.18/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
139 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทล. 33ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคูป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม.12+346 - กม.14+796 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) 3,816,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.17/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
140 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 2 ระหว่าง กม.14+831 - กม.16+693 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 99.00 ต้น) 4,602,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.16/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
141 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทล.33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 4 ระหว่าง กม.21+415 - กม.25+755 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) 7,366,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.15/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
142 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่างทอง-ปากดง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๙๒๑-กม.๗+๘๘๑และ กม.๑๐+๐๓๕-กม.๑๑+๑๓๒ LT., RT. (เป็นแห่งๆ) 3,290,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.14/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
143 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.ทล.3196 ตอนควบคุม 0400 ตอน โก่งธนู - เจ้าปลุก ตอน 3 ระหว่าง กม.99+145 - กม.105+400 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 78.00 ต้น) 3,460,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.13/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
144 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.ในทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0400 ตอน โก่งธนู-เจ้าปลุก ตอน1 ระหว่าง กม.93+500-กม.99+110 LT. (เป็นแห่งๆ) 4,206,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.12/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
145 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.334 ระหว่าง กม.3+339-กม.4+300 LT., RT. (เป็นแห่งๆ),ทล.368 ระหว่าง กม.3+300-กม.4+385 LT., RT. (เป็นแห่งๆ),ทล.3064 ระหว่าง กม.32+000-กม.32+587 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) 3,500,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.11/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
146 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-เจ้าปลุก ที่ กม.4+468 (แยกเจ้าปลุก) 1,370,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.10/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
147 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 3 ระหว่าง กม.16+721-กม.21+380 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) 8,160,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.9/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
148 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล. 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.38+100-กม.กม.40+690 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 89 ต้น) 2,200,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.7/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
149 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทล.33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 5 ระหว่าง กม.22+175-กม.24+030 LT. 2,578,400.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.6/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
150 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.ทล.3195 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ - ป่างิ้ว ระหว่าง กม.11+135 - กม.27+720 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 73.00 ต้น) 3,256,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.5/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 136 ถึง 150 จาก 925 รายการ