กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,570.00 09/02/2567 521/40/67/117 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน - แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.1+750 - กม.2+600 15,000,000.00 25/01/2567 ชม.2/37 /2566 ลว.25 ก.ย. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.75+625 - กม.75+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง 50,000,000.00 31/01/2567 สห.8/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
4 ซื้อผงดูดซับน้ำมันและสารเคมี ขนาดจุ 6 กก. จำนวน 25 ถุง 24,750.00 29/01/2567 423/60/67/97 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 ซื้อแผ่นบังคับโซ่ ยาว 12 นิ้ว 13,300.00 22/01/2567 423/30/67/85 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 งานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างกม.7+300 - กม.8+750 (ช่วงคลองขุด - แม่น้ำเจ้าพระยา)(เป็นช่วงๆ) 9,500,000.00 18/10/2566 นบ.36/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
7 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 271,951.20 25/12/2566 628/35/67/59 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
8 งานโครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอนแยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.32+700 - กม.38+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 7,000,000.00 08/05/2566 นบ.26/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
9 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ 1 แห่ง 787,000,000.00 08/01/2567 สค.5/2563 ลว.23 พฤศจิกายน 2563 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 186,000.00 04/01/2567 636/45/67/80 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16,400.00 26/12/2566 423/60/67/72 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 ซื้อผงดูดซับน้ำมันและสารเคมี ขนาดจุ 6 กก. จำนวน 20 ถุง 19,800.00 22/12/2566 423/60/67/67 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 ซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. สีเหลือง แบตเตอรี่ 12 โวลท์ หลอด LED ไม่น้อยกว่า 170 หลอด จำนวน 1 อัน 13,000.00 22/12/2566 423/45/67/65 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 งานทาสีสะพาน ทางหลวงหมาเลข 2034 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ระหว่าง กม.13+000 - กม.62+715 (เป็นแห่งๆ),ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา-ดอนตาล ระหว่าง กม.142+075 - กม.191+700(เป็นแห่งๆ) 275,104.62 06/03/2562 มห/41/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 งานจ้างดำเนินการส่วนที่ 1 งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ จำนวน 9 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม. 160+360 RT. (แผนเพิ่มเติม) 20,100,252.00 29/09/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 925 รายการ