กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 0.00 10/04/2567 719/1.4/11/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2 ขอเปลี่ยนวันขายทอดตลาดบ้านพักพร้อมรื้อถอน บ้านเลขที่ 147/44 , 147/45 จำนวน 2 หลัง (แก้ไขเพิ่มเติมประกาศลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 2) 0.00 11/04/2567 สทล.18.1/3/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (เศษเหล็ก) จำนวน 1 รายการ (งานนอกเงินทุน) 0.00 11/04/2567 คค 06046.1/พ.3/1/2567 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยายพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนาวน 68 รายการ 0.00 10/04/2567 คค06040/พ.1/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรเเละยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) 0.00 09/04/2567 คค 06049/พ.1/79/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ 0.00 05/04/2567 รบ.(พ)1/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน ๑ รายการ 0.00 27/03/2567 คค.06012/พ.1/1/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียนชำรุด จำนวน 63 รายการ 0.00 04/04/2567 คค 06059/พ.4/2/2567 ลว.4 เม.ย.2567 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
9 จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0.00 03/04/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
10 การขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะที่ชำรุด จำนวน 58 รายการ 0.00 03/04/2567 คค 06011(พ.1)/03/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 16 รายการ 0.00 02/04/2567 กบ.4/2567 แขวงทางหลวงกระบี่
12 ขายทอดตลาดวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 68 รายการ 0.00 02/04/2567 กบ.3/2567 แขวงทางหลวงกระบี่
13 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จำนวน 2 รายการ 0.00 02/04/2567 กพ.(พ.4)/1/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี 2567 0.00 27/03/2567 สด.2/40/2567 สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
15 ขายทอดตลาดบ้านพักอาศัยที่ชำรุด พร้อมรื้อถอน จำนวน 4 หลัง 0.00 01/04/2567 สค.(พ.)/1/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,058 รายการ