กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

รายงานผลจริยธรรม

ลงวันที่ 10/04/2561

รายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (แบบรายงาน จธ 01, แบบรายงาน จธ 02)

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ 15/ว 17 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 
เรื่อง การรายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/29 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553

 
บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.8/968 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 
เรื่อง การรายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(แบบรายงาน จธ 01 และ จธ 02)

 
 แบบรายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (จธ 01) 

 แบบรายงานสรุปการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (จธ 02) 


'