กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ผลการพิจารณาคัดเลือก ชช. ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ลงวันที่ 08/12/2565

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

 

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)        
(วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งเลขที่ 1942
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

 นายสนิท ทองมา

 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ระดับต้น)
ตำแหน่งเลขที่ 3961
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

 

2

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
(วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งเลขที่ 2230
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา
สำนักก่อสร้างสะพาน

 นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ    
ตำแหน่งเลขที่ 2237           
กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา                    
สำนักก่อสร้างสะพาน

 

3

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งเลขที่ 12
กลุ่มตรวจสอบภายใน

 นางสาวพรทิพย์ สุภาผล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 15
ฝ่ายบริหารงานตรวจสอบส่วนกลาง
กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

4

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)

ตำแหน่งเลขที่ 41

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 นางสาวจิตรา ศรีเจริญ

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 469                
กลุ่มแผนพัฒนาระบบงานและวิชาการ

กองฝึกอบรม

 

5

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์                 
(งานวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐาน)
(นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งเลขที่ 7752
ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 นางหรรษา มีประดิษฐ์

 นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 7764

ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 


'