กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ผลการพิจารณาคัดเลือก ชช. ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

ลงวันที่ 20/04/2565

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านบำรุงรักษาทาง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 609
สำนักงานทางหลวงที่ 1

นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์

 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)
ตำแหน่งเลขที่ 3073
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

2

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านบำรุงรักษาทาง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 4677
สำนักงานทางหลวงที่ 9

นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)
ตำแหน่งเลขที่ 4757
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

 
3

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ เฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านบำรุงรักษาทาง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 6657
สำนักงานทางหลวงที่ 16

นายปฏิเวชวุฒิศักย์  สุขขี

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)
ตำแหน่งเลขที่ 6863
แขวงทางหลวงภูเก็ต

 
4

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านบำรุงรักษาทาง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 6981
สำนักงานทางหลวงที่ 18

นายปรีชา  วิเศษสิทธิ์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)
ตำแหน่งเลขที่ 6746
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

 
5

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านบำรุงทาง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 7339
ส่วนบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
สำนักบริหารบำรุงทาง

นายอลงกรณ์  พรหมศิลป์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)
ตำแหน่งเลขที่ 3237
แขวงทางหลวงแพร่

 
6

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวิจัยและพัฒนา)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 7921     
ส่วนวิศวกรรมออกแบบและงานระบบความปลอดภัย
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

นายพัฒนพงศ์ ทองสุข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิศวกรรมโยธา)
ตำแหน่งเลขที่ 4614
แขวงทางหลวงนนทบุรี

 

'