กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ผลการพิจารณาคัดเลือก ชช. ณ วันที่ 26 มกราคม 2565

ลงวันที่ 26/01/2565

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ณ วันที่ 26 มกราคม 2565
pdf

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน         
นิติกรเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 2614
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นายสถาพร  รัตนสุวรรณ

 

นักวิชาการจัดหาที่ดิน
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 6488
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำนักงานทางหลวงที่ 4

2

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านภูมิสถาปัตยกรรม
(งานวางผังและออกแบบ)
ภูมิสถาปนิกเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 8171
ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
สำนักสำรวจและออกแบบ

นายชัชชัย  อัครศรีวร

ภูมิสถาปนิกชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8172
ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
สำนักสำรวจและออกแบบ

 
3

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 1462
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

นายตะวัน  ศรีดามา

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1214
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 
4

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านบำรุงรักษาทาง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 607
สำนักงานทางหลวงที่ 5

นายสุวิพุธ  ตันตะโยธิน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน
(วิศวกรรมโยธา)
ตำแหน่งเลขที่ 5974
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

 
5

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านบำรุงรักษาทาง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 1183
สำนักงานทางหลวงที่ 10

เรืออากาศตรีอภิรักษ์ วัชรวิทูร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน
(วิศวกรรมโยธา)
ตำแหน่งเลขที่ 3868
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

 
6

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านบำรุงรักษาทาง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 1682
สำนักงานทางหลวงที่ 11

นายรุ่งโรจน์  สถิตย์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน
(วิศวกรรมโยธา)
ตำแหน่งเลขที่ 6360
แขวงทางหลวงระยอง

 
7

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านบำรุงรักษาทาง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 7927
สำนักงานทางหลวงที่ 16

นายอมรเทพ  ภักสุธีโกศล

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน
(วิศวกรรมโยธา)
ตำแหน่งเลขที่ 4604
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1

 
8

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านประเมินผล)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 7878
กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
สำนักแผนงาน


นายปรีชาพร  สุวัฒโนดม

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7810
กลุ่มงานวางแผน
สำนักแผนงาน

 
9

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวิจัยและพัฒนา)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 7934
สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

นายกฤษณะ  เพ็ญสมบูรณ์

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1211
กลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2            
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 
10

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านออกแบบทาง)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 8071
กลุ่มงานออกแบบทาง   
สำนักสำรวจและออกแบบ

นายสุกิจ  ยินดีสุข

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8051
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจและออกแบบ

 

 


'