กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงครบรอบ 106 ปี พร้อมมุ่งมั่นให้บริการผู้ใช้ทางทั่วประเทศ
ลงวันที่ 02/04/2561

วันที่ 1 เมษายน 2561 นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ 106 โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กรมทางหลวง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณอนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา

กรมทางหลวง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงวันนี้นับเป็นเวลา 106 ปี โดยยุทธศาสตร์กรมทางหลวงปี 2560 – 2565 ได้มีพันธกิจใน 3 ประการ ประกอบด้วย การพัฒนาทางหลวงให้เกิดความเชื่อมต่อ การเข้าถึง และความคล่องตัวที่สมบูรณ์ การควบคุมดูแลระดับการให้บริการและความปลอดภัยของระบบทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐาน การเป็นองค์การสมรรถนะสูงไปพร้อมกับการคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึง ขับเคลื่อนประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – 2๕๖๕ (ระยะ ๘ ปี) ใน 5 ประการ ดังนี้

1. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง

2. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. การดูแลรักษา ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค

4. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตอบสนองสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ

    บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงมีเส้นทางในความรับผิดชอบเป็นระยะทางประมาณ 51,810กิโลเมตร โดยมีโครงการก่อสร้างสำคัญๆหลายโครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 สาย (บางปะอิน–นครราชสีมา พัทยา–มาบตาพุด บางใหญ่–กาญจนบุรี) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 (สะพานข้ามแม่น้ำเมย) การก่อสร้างงานโยธาช่วงสถานีรถไฟกลางดง – ปางอโศก (รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน) โครงการก่อสร้างสายทางอ.กบินทร์บุรี –อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) และงานแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองหลัก เป็นต้น อีกทั้ง ยังได้มีภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง รวมถึงการสนับสนุนนำยางพารามาใช้ในงานทาง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยในวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลอีกด้วย

กรมทางหลวง ได้ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเต็มกำลัง มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและคมนาคม ยกระดับมาตรฐานงานอำนวยความปลอดภัยและการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทัดเทียมสากลสืบไป  ดั่งวิสัยทัศน์ที่ว่า“ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ”


'