กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง จัดสัมมนาโครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนน เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการตรวจวัดพฤติกรรมฯ
ลงวันที่ 07/03/2561

กรมทางหลวง โดยสำนักวิจัยและพัฒนางานทางร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสัมมนาโครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวง แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เพื่อนำเสนอผลการติดตั้ง การใช้งาน และการดูแลรักษาระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบฝังในโครงสร้างถนนและระบบประมวลผลข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งการพัฒนาแบบจำลองสำหรับทำนายสมรรถนะและอายุบริการทางหลวง รวมทั้งการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ โดยมีนายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "มิติใหม่ของการประเมินและติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างถนน" ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมการรับน้ำหนักของโครงสร้างถนนภายใต้แรงกระทำของยวดยานพาหนะ ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ บนทางหลวงหมายเลข 4 คือ บริเวณหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม ช่วง กม.88+570 (ขาเข้า) พื้นที่ ตำบลดอนทราย  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี และบริเวณด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ (ขาเข้า) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยโครงการระยะที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) จะดำเนินโครงการบริเวณพื้นที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท คาดว่าแล้วเสร็จ เดือนกันยายน 2561 ซึ่งกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามสภาพพฤติกรรมการใช้งาน สภาพการรับน้ำหนักบรรทุก รวมถึงสมรรถนะและอายุการใช้งานของโครงสร้างถนน  ผลสำเร็จของโครงการนี้นอกจากนำเสนอข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลเชิงประจักษ์ให้แก่วงการวิศวกรรมงานทาง อาทิ กลไกและลักษณะการกระจายน้ำหนักของถนนลาดยางและถนนคอนกรีต พฤติกรรมการแบกรับน้ำหนักของโครงสร้างถนน อำนาจการทำลายของรถบรรทุก อัตราความเสียหายอันเนื่องจากการจราจร การวิเคราะห์พิกัดน้ำหนักของยวดยานพาหนะตามกลุ่มเพลาต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้แบบจำลองทำนายสมรรถนะและอายุการใช้งานของโครงสร้างถนน 

การสัมมนาดังกล่าว เป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เพื่อรับทราบและเข้าใจกระบวนการศึกษาวิจัย เก็บข้อมูล และนำผลการตรวจวัดไปพัฒนาเป็นแบบจำลองทำนายสมรรถนะ อายุบริการทางหลวง รวมทั้งการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานและประชาชนต่อไป 


'