กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เปิดใช้แล้ว! กรมทางหลวงก่อสร้างทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรีแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และยกระดับคุณภาพการบริการทางหลวงให้แก่ประชาชน
ลงวันที่ 27/03/2567

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รองรับปริมาณการจราจรและการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ทางแยกจุดตัดเขาไม้แก้วหรือทางแยกจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 36 และทางหลวงหมายเลข 331 ในพื้นที่ จ.ชลบุรีเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงการคมนาคมและการขนส่งระหว่างพื้นที่ภาคตะวันออก ไปสู่จังหวัดและภูมิภาคใกล้เคียง รองรับปริมาณการจราจรจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งผลให้บริเวณทางแยกดังกล่าวมีปริมาณการจราจรหนาแน่นประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ด้วยความสำคัญของทางแยกนี้ กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี อยู่ระหว่างทางหลวงหมายเลข 36 ที่ กม.14+500 -กม.15+900 และทางหลวงหมายเลข 331 ที่ กม.25+300 -กม.26+533 รวมระยะทางประมาณ 2.633กิโลเมตร โดยมีรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ และเขตทางที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย
     - ก่อสร้างสะพานต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 331 แบบ Directional Ramp ในทิศทางเลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 36 เพื่อเดินทางจาก จ.ฉะเชิงเทรา ไปเมืองพัทยา จ.ชลบุรีและจาก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไปสู่ จ.ระยอง
     - ก่อสร้างสะพานต่างระดับแบบ Loop Ramp ในทิศทางเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 331 เพื่อเดินทางจากเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ไปสู่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีและจาก จ.ระยอง ไป จ.ฉะเชิงเทรา
     - งานก่อสร้างทางหลวงบริเวณทางแยกจุดตัดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 10 ช่องจราจร (ไป - กลับ) ผิวทางคอนกรีต บนทางหลวงหมายเลข 331

สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางไป จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และทางหลวงหมายเลข 36 สำหรับเส้นทางการเดินทางระหว่าง เมืองพัทยา จ.ชลบุรีและจ.ระยอง นอกจากนี้ยังได้รวมงานก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานติดตั้งป้ายจราจร และงานสีตีเส้นจราจร รวมงบประมาณทั้งหมด 601,601,396 บาท

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยได้ทำการเปิดให้บริการแก่ประชาชนในการสัญจรได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรในอนาคต เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลงทุน รวมทั้งการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและ การท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพื่อสนับสนุนในการมุ่งสู่การเป็น ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


'