กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 : DG Awards 2023
ลงวันที่ 07/12/2566
นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนกรมทางหลวงเข้ารับมอบรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) จาก (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด)รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 : Digital Government Awards 2023 (DG Awards 2023) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
โดยรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) พิจารณาจากชุดข้อมูลทั้งหมดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. กำหนด ร่วมกับการนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ตามประเด็นขอบเขตการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่อไป

 


'