กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดี กรมทางหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศอันทรงคุณค่าฯ
ลงวันที่ 15/09/2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายปิยพงษ์  จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดี กรมทางหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศอันทรงคุณค่า โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐานข้อกำหนดชุดข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศกรมทางหลวง (HGDS : Highways Geographic Data Set)  เกิดการบูรณาการ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานกรมทางหลวง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในรูปแบบการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ Open Geospatial Data ภายใต้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า DOH One Map คลังข้อมูลภูมิสารสนเทศกรมทางหลวง


'