กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด
ลงวันที่ 06/02/2566

             กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุงบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. 2563 ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

 1. ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ผ่านทาง www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com
       - เผยแพร่ข้อมูล ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2566
       - เปิดให้แสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2566
          ช่องทางออนไลน์ สำหรับแสดงความคิดเห็น
          1.แบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ คลิกที่นี่
          2.ลิงก์กลุ่ม Line Open Chat คลิกที่นี่
 1. การจัดประชุมสัมมนาในวงกว้าง
       - 
  เผยแพร่ข้อมูลและเปิดให้แสดงความคิดเห็น วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ ห้อง Royal Maneeya โรงแรมเรเนสซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

 วัตถุประสงค์

     - 
ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาโครงการให้เอกชนทราบ
     - นำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการ
     - นำเสนอสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อภาคเอกชน
     - รับฟังข้อคิดเห็นจากภาคเอกชนมาพิจารณา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อไป

 กลุ่มเป้าหมาย

     - ผู้ประกอบการค้าปลีก /ห้างสรรพสินค้า /คอมมูนิตี้มอลล์
     - ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการประจุพลังงานไฟฟ้า
     - สถาบันการเงินและนักลงทุนที่มีศักยภาพ
     - ส่วนราชการ สมาคม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     - ได้รับความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเตรียมเอกสารร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อภาคเอกชน และการประมูลคัดเลือกเอกชนในขั้นตอนต่อไป
     - รับทราบระดับความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง
     - เกิดการรับรู้ของภาคเอกชนที่สนใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการ

กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้สนใจ รับทราบข้อมูลโครงการและร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ตามวันเวลาและช่องทางดังกล่าว

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ข้อมูลโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง 256 ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุม 188 ดาวน์โหลด
แบบลงทะเบียน 119 ดาวน์โหลด

'