กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงขยาย ทล.4 สาย ชุมพร – ระนอง 4 เลนตลอดเส้นทาง เพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้เส้นทาง จ.ชุมพร – จ.ระนอง รองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก
ลงวันที่ 21/09/2565

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 สาย ชุมพร – ระนอง ตอน บ.ทรายแดง – บ.บางนอน จ.ระนอง ระยะทางประมาณ 17.75 กิโลเมตร จากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆของประเทศ

 

ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สายชุมพร – ระนอง ตอน บ.ทรายแดง – บ.บางนอน เป็นส่วนหนึ่งของถนนเพชรเกษม ซึ่งทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร – จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) เป็นทางหลวงสายประธานของประเทศที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย มีระยะทาง 1,277 กิโลเมตร นับเป็นทางหลวงสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีเส้นทางเริ่มต้นที่สะพานเนาวจำเนียร (ข้ามคลองบางกอกใหญ่) ตั้งอยู่บนเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บริเวณเขตแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย โดยในปี 2558 มีปริมาณจราจรประมาณ 5,430 คัน/วัน

 

สำหรับโครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ทรายแดง และ ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป - กลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ระหว่าง กม.585+250 – กม.603+000 ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 0.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง รวมงานก่อสร้างจุดกลับรถ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 847,380,000 บาท

 

 

เมื่อโครงการก่อสร้างนี้แล้วเสร็จจะทำให้ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงชุมพร – ระนอง เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง โครงข่ายทางหลวงมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่าขนถ่ายสินค้าจากชายฝั่งทะเลตะวันออกไปยังชายฝั่งทะเลตะวันตก รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดจากอุบัติเหตุ ช่วยลดอัตราการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง    ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมในพื้นที่ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

 


'