กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝนลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
ลงวันที่ 30/07/2563

'