กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เนื้อหาเพจ
ค้นหา
ลำดับ ชื่อเนื้อหาเพจ วันที่แสดงผล
1 เอกสารสำหรับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 08/02/2565
2 รายงานการใช้อำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 25/09/2563
3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 04/03/2563
4 หลักเกณฑ์และแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง 27/06/2562
5 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ 14/05/2562
6 เอกสารประกอบการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 12/03/2562
7 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษในตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ 25/01/2562
8 การกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งข้าราชการในกรมทางหลวง 25/11/2561
9 การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง 25/11/2561
10 เอกสารสำหรับการคัดเลือกในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเลื่อน/กรณีย้ายต่างกลุ่ม) 25/11/2561
11 การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 25/11/2561
12 การบริหารทรัพยากรบุคคล 05/07/2561