กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 24/08/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2 21/07/2566 ถึง 30/09/2567 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
3 24/04/2566 ถึง 31/12/2566 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)