กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ติดต่อเรา
ค้นหาหน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายในกรมทางหลวง   
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวง   
กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-75 ,0 2206 3789 สายด่วน : 1586
โทรสาร : 0 2354 6738
อีเมล : saraban@doh.go.th
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 25003
โทรสาร : 02 354 6586
อีเมล : finance@doh.go.th
2/486 อาคารกองการเจ้าหน้าที่ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 25103
โทรสาร : 02 354 6618
อีเมล : person1@doh.go.th
2/486 อาคารกองการพัสดุ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 25203
โทรสาร : 0 2354 6517
อีเมล : procure1@doh.go.th
2/486 อาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 25501
โทรสาร : 0 2354 6743
อีเมล : doh1181@doh.go.th
2/486 อาคารกองฝึกอบรม ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 25403
โทรสาร : 0 2354 6600
อีเมล : train.1@doh.go.th
1002 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 0 2360 7954-5 ต่อ 240
โทรสาร : 0 2360 7956
อีเมล : doh1171@doh.go.th
2/486 อาคาร สุขุมวิท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 26703
โทรสาร : 0 2354 6507
อีเมล : Inform.1@doh.go.th
2/486 อาคารศิริลักณ์ฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 25303
โทรสาร : 0 2354 6680
อีเมล : Legal10@doh.go.th
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 23003
โทรสาร : 0 2354 1050
อีเมล : road1.3@doh.go.th
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 23103
โทรสาร : 0 2354 1070
อีเมล : road2.1@doh.go.th
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 23303
โทรสาร : 0 2354 0065
อีเมล : bridge@doh.go.th
24/4 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 28008
โทรสาร : 0 2575 0378
อีเมล : mecha.3@doh.go.th
2/486 อาคารสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 26403 , 28188
โทรสาร : 0 2354 5756
อีเมล : weigh.di@doh.go.th ,onestopservice.doh@gmail.com
2/486 อาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 25703
โทรสาร : 0 2354 6566
อีเมล : audit.1@doh.go.th
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 26200
โทรสาร : 0 2354 6756
อีเมล : adminis.1@doh.go.th
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 25603
โทรสาร : 0 2354 6599
อีเมล : saraban@doh.go.th
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 23403
โทรสาร : 0 2354 0418
อีเมล : right.10@doh.go.th
2/486 อาคารจอดรถ 6 ชั้น ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 23803
โทรสาร : 0 2354 6729
อีเมล : loan.1@doh.go.th
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 23503
โทรสาร : 0 2 354 6539
อีเมล : maint.1@doh.go.th
2/486 อาคารพหลโยธิน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 23703
โทรสาร : 0 2354 0537
อีเมล : plann.1@doh.go.th
2/486 อาคารสุขุมวิท ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 26303
โทรสาร : 0 2354 6744
อีเมล : standard1@doh.go.th
อาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง เลขที่ 153/1 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 23600
โทรสาร : -
อีเมล : mater.1@doh.go.th
อาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง เลขที่ 153/1 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 23903
โทรสาร : 0 2354 0052
อีเมล : resea.1@doh.go.th
2/486 อาคารเฉลียวฯ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 24003
โทรสาร : 0 2354 1029
อีเมล : design.1@doh.go.th
2/486 อาคารสำนักอำนวยความปลอดภัย ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 24103
โทรสาร : 0 2354 6713
อีเมล : traff.1@doh.go.th
200 ถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-600740
โทรสาร : -
อีเมล : road3.41@doh.go.th
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น 37 หมู่4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-6688
โทรสาร : 0-4323-8943
อีเมล : road2.51@doh.go.th
227 หมู่ 8 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทรศัพท์ : 054-243011
โทรสาร : 054-243014
อีเมล : Iprcc.1@doh.go.th
60 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-311391
โทรสาร : 074-321083
อีเมล : road3.61@doh.go.th
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก หมู่ที่11 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 056 705 683
โทรสาร : 056 705 682
อีเมล : Isrcc@doh.go.th
40/1 ถ.นอกทางรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-608937
โทรสาร : 056-608934
อีเมล : bcrc1@doh.go.th
ถนนมิตรภาพ เลขที่ 147 หมู่ 6 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ : 043-040-227
โทรสาร : 043-040-228
อีเมล : bcrc2.2@doh.go.th
22 หมู่.3 ถ.กาญจนาภิเษก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 02-598-9355
โทรสาร : 02-598-9356
อีเมล : bcrc3@doh.go.th
92 ม.7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 075-302073
โทรสาร : 075-302072
อีเมล : bcrc4@doh.go.th
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) เลขที่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5327-7608 ,0-5327-6744
โทรสาร : 0-5327-8236 0-5327-8955
อีเมล : doh0100@doh.go.th
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ต.สุเทพ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053278700
โทรสาร : 053277017
อีเมล : doh0110@doh.go.th
ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0 5326 0676
โทรสาร : 0 5326 0324
อีเมล : doh0121@doh.go.th
199 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5389-1446 , 0-5389-1447
โทรสาร : 0-5389-1446
อีเมล : doh0131@doh.go.th
51 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5368-4104
โทรสาร : 0-5368-4106
อีเมล : doh0160@doh.go.th
16/97 ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
โทรศัพท์ : 054228246,054231206 มือถือ 0817964206
โทรสาร : 054231206
อีเมล : doh0141@doh.go.th
289 ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-231125
โทรสาร : 054-231103
อีเมล : doh0170@doh.go.th
129 ถนน ลำพูน -ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทรศัพท์ : 053-511051
โทรสาร : 053-511070
อีเมล : doh0151@doh.go.th
243 หมู่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054511193
โทรสาร : 054522000
อีเมล : doh0200@doh.go.th
429 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-711138 ถึง 9
โทรสาร : 053-717754
อีเมล : doh0221@doh.go.th
252 หมู่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053727312
โทรสาร : 053727313
อีเมล : doh0251@doh.go.th
ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-774502
โทรสาร : 054-774500
อีเมล : doh0244@doh.go.th
234 หมู่ 4 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0-5471-8040
โทรสาร : 0-5471-8041
อีเมล : doh0260@doh.go.th
3 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
โทรศัพท์ : 054-431076
โทรสาร : 054-431190
อีเมล : doh0231@doh.go.th
243 ม.1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 0 5451 1574
โทรสาร : 0 5452 2880
อีเมล : doh0210@doh.go.th
20 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0 5589 3321
โทรสาร : 0 5589 3320
อีเมล : tkrcc.1@doh.go.th
252 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055-840747
โทรสาร : 055-840748
อีเมล : doh0454@doh.go.th
แขวงทางหลวงตากที่ 1 201 หมู่ 3 ถ.ท่านา - เจดีย์ยุทหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000486723
โทรศัพท์ : 055-511675
โทรสาร : 055-513287
อีเมล : doh0421@doh.go.th
4/2 ถนนอินทรคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ : 08-6449-4907
โทรสาร : 0-5553-3387
อีเมล : doh0440@doh.go.th
ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 055611258
โทรสาร : 055612895
อีเมล : doh0431@doh.go.th
ถนนราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-302-518
โทรสาร : 055-302-628
อีเมล : doh0400@doh.go.th
127 หมู่ที่ 2 ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (66000)
โทรศัพท์ : 086-4407425, 056-608600
โทรสาร : 056-608601
อีเมล : doh0460@doh.go.th
130 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-302626
โทรสาร : 055-302624
อีเมล : doh0411@doh.go.th
999 หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055 - 312390 - 1
โทรสาร : 055 - 312390 - 1
อีเมล : doh0470@doh.go.th
เลขที่ 15 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-411005
โทรสาร : 055-416086
อีเมล : doh0641@doh.go.th
212 ม.3 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055428085,055428084
โทรสาร : 055448457
อีเมล : doh0651@doh.go.th
101 หมู่ 10 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737030-35
โทรสาร : 056-737185
อีเมล : doh0601@doh.go.th
213 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056711443
โทรสาร : -
อีเมล : doh0611@doh.go.th
107/37 หมู่ 4 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 056731356
โทรสาร : 056732730
อีเมล : doh0971@doh.go.th
104 ถ.คีรีรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 042 811 673
โทรสาร : 042 812 663
อีเมล : doh0620@doh.go.th
37 หมู่ 1 ถ.ด่านซ้าย - นาแห้ว ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
โทรศัพท์ : 042-891228
โทรสาร : 042-891306
อีเมล : doh0634@doh.go.th
126 ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : 0-4237-8090
โทรสาร : 0-4237-8092
อีเมล : doh0581@doh.go.th
1900 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042712882
โทรสาร : 042712886
อีเมล : doh0300@doh.go.th
77 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-1123
โทรสาร : 0-4251-2580
อีเมล : doh0341@doh.go.th
31 หมู่ 13 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 042491205
โทรสาร : 042491206
อีเมล : doh0330@doh.go.th
แขวงทางหลวงมุกดาหาร ตั้งอยู่ ถนน ชยางกูร ก. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000 ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. พักกลางวัน 12.00 น. - 13.00 น.
โทรศัพท์ : 042612006
โทรสาร : 042613821
อีเมล : doh0761@doh.go.th
150 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม 47000
โทรศัพท์ : 042711059
โทรสาร : 042714726
อีเมล : doh0311@doh.go.th
129 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทรศัพท์ : 042721807
โทรสาร : 042721059
อีเมล : doh0320@doh.go.th
115 ถนนแก้ววรวุฒิ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 042-420-565
โทรสาร : 042-420-582
อีเมล : doh0351@doh.go.th
37 ถ.ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-246-778
โทรสาร : 043-246-785
อีเมล : doh0501@doh.go.th
37 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 237 145
โทรสาร : 043 236 035
อีเมล : doh0511@doh.go.th
374 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 0-4331-1202
โทรสาร : 0-4331-2700
อีเมล : doh0520@doh.go.th
ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 0-4327-2149
โทรสาร : 0-4327-2111
อีเมล : doh0530@doh.go.th
ถนนนิเวศรัตน์ ตำในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-811158
โทรสาร : 044-822127
อีเมล : doh0561@doh.go.th
2/49 หมู่ 2 บ้านหนองหิน ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 02-3546668-75 ต่อ 42216 , 042-113-379
โทรสาร : 042-113-379
อีเมล : doh0550@doh.go.th
126 หมู่ 19 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทรศัพท์ : 0 4223 9137
โทรสาร : 0 4223 9120
อีเมล : doh0571@doh.go.th
119 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4371-1278
โทรสาร : 0-4372-3317
อีเมล : road2.41@doh.go.th
97 ถนนสนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043812501 , 043814630
โทรสาร : 043812273
อีเมล : doh0361@doh.go.th
เลขที่ 160 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4371-1109
โทรสาร : 0-4372-2401
อีเมล : doh0541@doh.go.th
ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 045-711504
โทรสาร : 045-713051
อีเมล : doh0730@doh.go.th
เลขที่ 266 หมู่ที่ 7 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 043-516580
โทรสาร : 043-516581
อีเมล : doh0771@doh.go.th
ถนน เกษมสุข ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045321484
โทรสาร : 045321079
อีเมล : doh0701@doh.go.th
91 หมู่ 10 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ทางหลวงหมายเลข 221 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ด้านซ้ายทาง
โทรศัพท์ : 045-611535
โทรสาร : 045-613354
อีเมล : doh0751@doh.go.th
499 บ้านกุดโง้ง ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-810293
โทรสาร : 045-810294
อีเมล : doh6363@doh.go.th
395 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-511-381
โทรสาร : 044-514-620
อีเมล : doh0830@doh.go.th
ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4598-9745
โทรสาร : 0-4598-9746
อีเมล : doh0741@doh.go.th
1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-243426
โทรสาร : 045-244505
อีเมล : doh0711@doh.go.th
88 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-315931-2
โทรสาร : 045-312417
อีเมล : doh0721@doh.go.th
ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4424-2871
โทรสาร : 0-4424-4926
อีเมล : doh0801@doh.go.th
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-245181,044-248033
โทรสาร : 044-241319,044-248033
อีเมล : doh0811@doh.go.th
160 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-242047,083-7395412
โทรสาร : 044 - 245383
อีเมล : doh0820@doh.go.th
648 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044212200
โทรสาร : 044212199
อีเมล : doh6141@doh.go.th
363 หมู่11 ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611657
โทรสาร : 044-613766
อีเมล : doh0841@doh.go.th
เลขที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 037 211098
โทรสาร : 037 213225
อีเมล : doh0851@doh.go.th
1210 หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
โทรศัพท์ : 0 37 261231
โทรสาร : 0 37 261232
อีเมล : doh0860@doh.go.th
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3641-2378
โทรสาร : 0-3642-2061
อีเมล : doh0906@doh.go.th
163/2 ถนน มาตุลี ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-221286
โทรสาร : 056-226121
อีเมล : doh0951@doh.go.th
375 หมู่ 1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ. นครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 05 - 6241 - 402 , 02-354-6668-78 ต่อ 51614
โทรสาร : 05 - 6241 - 457 , 02-354-6668-78 ต่อ 51614
อีเมล : doh0961@doh.go.th
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 036-411602
โทรสาร : 036-421587
อีเมล : doh0911@doh.go.th
ถนนคชเสนีย์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-461422
โทรสาร : 036-461288
อีเมล : doh0921@doh.go.th
767 แขวงทางหลวงสระบุรี ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3621-1105
โทรสาร : 0-3622-2620
อีเมล : doh0931@doh.go.th
699/2 หมู่ 6 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036 582 136 IP Phone 51316
โทรสาร : 036 582 139
อีเมล : doh0941@doh.go.th
123 ม.1 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-555434
โทรสาร : 035-441041
อีเมล : doh1001@doh.go.th
55 หมู่ 1 ตำบล ท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-520-598
โทรสาร : 034-520-593
อีเมล : doh1030@doh.go.th
เลขที่ 168 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0-5641-1649
โทรสาร : 0-5641-2036
อีเมล : doh1040@doh.go.th
156 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035 - 522133
โทรสาร : 035 - 522940
อีเมล : doh1011@doh.go.th
228 หมู่ที่ 11 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 0-3555-2000
โทรสาร : 0-3555-2123
อีเมล : doh1021@doh.go.th
128 หมู่ 8 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทรศัพท์ : 035661742
โทรสาร : 035661743
อีเมล : doh1064@doh.go.th
เลขที่2 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 เลขที่ผู้เสียภาษี:0994000491514
โทรศัพท์ : 056503131
โทรสาร : 056503134
อีเมล : doh1051@doh.go.th
40/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02-521-0409
โทรสาร : 02-521-8806
อีเมล : doh1100@doh.go.th
40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-552-7299
โทรสาร : -
อีเมล : doh1111@doh.go.th
462/1 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0 2435 8288-89
โทรสาร : 0 2433 0928
อีเมล : doh4191@doh.go.th
9/3 หมู่ที่ 10 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทรศัพท์ : 037 - 639740
โทรสาร : 037 - 639741
อีเมล : doh0871@doh.go.th
906 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-527-2488
โทรสาร : 02-5272489
อีเมล : doh1163@doh.go.th
31 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2529 1441-2
โทรสาร : 0 2529 0679
อีเมล : doh1140@doh.go.th
77 หมู่ 12 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 023974086
โทรสาร : 023974105
อีเมล : doh1151@doh.go.th
145/6 ม.12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02-420-1406 , 02-420-6822-23
โทรสาร : 02-420-2367
อีเมล : doh1130@doh.go.th
58 หมู่ 1 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3524 5092-3
โทรสาร : 0 3524 1092
อีเมล : doh1120@doh.go.th
ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038-310-399
โทรสาร : 038-311-273
อีเมล : doh1201@doh.go.th
แขวงทางหลวงจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039311014
โทรสาร : 039322190
อีเมล : doh1230@doh.go.th
247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3851-1015
โทรสาร : 0-3305-0310
อีเมล : doh1211@doh.go.th
213 หมู่ 2 ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-261553-54
โทรสาร : 038-282151
อีเมล : doh1221@doh.go.th
ถนนบางแสนสาย 2 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 038-385778-9
โทรสาร : 038-385782, 4
อีเมล : doh1261@doh.go.th
ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
โทรศัพท์ : 039518033
โทรสาร : 039518032
อีเมล : doh1240@doh.go.th
402 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3861 1590
โทรสาร : 0 3861 3248
อีเมล : doh1251@doh.go.th
เลขที่ 23, ถนนเพชรเกษม, ตำบลหัวหิน, อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : (032)511201
โทรสาร : (032)511403
อีเมล : doh1301@doh.go.th
236 ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์ : 077511035
โทรสาร : 077511034
อีเมล : doh1335@doh.go.th
1190 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0 3425 8856
โทรสาร : 0 3425 8855
อีเมล : doh1351@doh.go.th
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 032-511223
โทรสาร : 032-511358
อีเมล : doh1310@doh.go.th
แขวงทางหลวงเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : โทร.032-427129
โทรสาร : โทรสาร 032-427128
อีเมล : doh1371@doh.go.th
-
โทรศัพท์ : 0 2354 6668-78 ต่อ 61303
โทรสาร : -
อีเมล : doh1341@doh.go.th
155/19 ถนนพระราม 2 ตำบลเเม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034-762661
โทรสาร : 034-762660
อีเมล : doh1361@doh.go.th
เลขที่ 344 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-356030
โทรสาร : 075-346710
อีเมล : doh1400@doh.go.th
344 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-341-006
โทรสาร : 075-356-699
อีเมล : doh1411@doh.go.th
เลขที่ 81 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110
โทรศัพท์ : 075302020
โทรสาร : 075302019
อีเมล : doh1425@doh.go.th
437 ถนน ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074-613027
โทรสาร : 074-614204
อีเมล : doh1540@doh.go.th
เลขที่ 5 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7731-1217
โทรสาร : 0-7731-1655
อีเมล : doh1461@doh.go.th
171 ม.7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ 84160
โทรศัพท์ : 077-380-620 - 1
โทรสาร : 077-380-622
อีเมล : doh1481@doh.go.th
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 077-361413
โทรสาร : 077-361825
อีเมล : doh1493@doh.go.th
313 หมู่12 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-600-814-5
โทรสาร : 075-600-816
อีเมล : road3.51@doh.go.th
343 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-611291
โทรสาร : 075-612091
อีเมล : doh1440@doh.go.th
116 หมู่ 6 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7558-1215
โทรสาร : 0-7558-1033
อีเมล : doh1430@doh.go.th
228 ถ.เพรชเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 0-7641-3985
โทรสาร : 0-7641-3986
อีเมล : doh1471@doh.go.th
ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0 7621 2179
โทรสาร : 0 7621 2635
อีเมล : doh1451@doh.go.th
ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 077-811-072
โทรศัพท์ : 077-811-072
โทรสาร : 077-823-252
อีเมล : doh1321@doh.go.th
147/74 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-311-900
โทรสาร : 074-311-901
อีเมล : doh1500@doh.go.th
เลขที่ 101 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-511108
โทรสาร : 073-513569
อีเมล : doh1550@doh.go.th
เลขที่ 6 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0 73336 051,086 491 0148
โทรสาร : 0 7333 1884
อีเมล : doh1530@doh.go.th
541 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073 212053
โทรสาร : 073 215158
อีเมล : doh1520@doh.go.th
4 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-1091
โทรสาร : 0-7431-1790
อีเมล : doh1511@doh.go.th
30/3 หมู่ที่ 8 ถนนสายเอเชีย ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
โทรศัพท์ : 074-383256-7
โทรสาร : 074-383258
อีเมล : doh1570@doh.go.th
54 ม. 4 ต. เกตรี อ. เมืองสตูล จ. สตูล 91140
โทรศัพท์ : 074-772139
โทรสาร : 074-725440
อีเมล : doh1560@doh.go.th
 
 
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
yourmap1 yourmap2 Image Map