ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 จ้างเหมาตัดหญ้า ถางป่าไหล่ทางสองข้างทางและร่องกลางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 463,052.25 22/12/2564 ข.มค.14/2565 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
32 ซื้อไม้อัดยาง ขนาด 4x8 ฟุต หนา 4 มม. จำนวน 325 แผ่น ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ท่าผา - ปางกุ่ม ตอน 1 ที่ กม.2+800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 166,725.00 12/05/2565 718/ทผ/60/65/136 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
33 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้า่งทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย) 292,500.00 18/04/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
34 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย 292,500.00 03/05/2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
35 วัสดุก่อสร้าง 5,280.00 11/05/2565 629/60/65/129 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
36 วัสดุก่อสร้าง 168,000.00 11/05/2565 629/60/65/128 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+675 97,260.00 09/05/2565 151-ภย/60/65/98 ศูนย์สร้างทางลําปาง
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+675 92,365.00 05/05/2565 151-ภย/60/65/97 ศูนย์สร้างทางลําปาง
39 ซื้อไม้อัดยาง ขนาด 4x8 ฟุต หนา 4 มม. จำนวน 820 แผ่น ในทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม ที่ กม.17+060, กม.17+447, กม.17+628 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 420,660.00 12/05/2565 718/ปน/60/65/135 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 51,060.00 08/04/2565 756/60/65/350 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
41 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 6 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,240.00 12/05/2565 718/30/65/127 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
42 จ้างติดตั้งพัดลมระบายความร้อน 14พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,000.00 12/05/2565 718/-/65/128 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
43 จ้างตรวจเช็ดตู้แอร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000.00 12/05/2565 718/-/65/129 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
44 จ้างซ่อมหัวกระแทกเจาะคอนกรีตพร้อมชิ้นส่วนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 12/05/2565 718/-/65/130 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
45 เช่าเครื่องจักรเอกชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+675 96,710.00 04/04/2565 151-ภย/-/65/82 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 154,224 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.