ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
28156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 119,250.00 21/08/2562 755/60/62/834 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
28157 จ้างเหมา ROADWAY EXCAVATION ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 270,000.00 20/08/2562 151/-/62/181 ศูนย์สร้างทางลําปาง
28158 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1, 123, 1149, 1338, 1150, 1211, 1384 จำนวน 1 รายการ 394,586.70 21/08/2562 533/-/401/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
28159 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ จำนวน 6,000 ลิตร โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย 158,880.00 21/08/2562 151/35/62/ศส.09 ศูนย์สร้างทางลําปาง
28160 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อฯ 5,073,000.00 13/08/2562 eb1/ /2562 กองการพัสดุ
28161 ซื้อรถยนต์ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) พร้อมเครื่องมือสื่อสาร และกล้องบันทึกภาพ การขับขี่ด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 3 คัน 1,683,000.00 21/08/2562 eb1/......../2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 กองการพัสดุ
28162 ซื้อคอนกรีตหยาบ ปริมาณ 70 ลบ.ม. เพื่อใช้ในงานก่อสร้างงาน RETAINING WALL TYPE 4A โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111,300.00 16/08/2562 151/60/62/178 ศูนย์สร้างทางลําปาง
28163 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บฯ 2,435,200.00 15/08/2562 eb1/ /2562 กองการพัสดุ
28164 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยเม็ก-ท่าคันโท ตอน 2 ที่ กม.5+300 499,000.00 09/08/2562 647/-/62/338 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
28165 งานซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 6,900.00 19/08/2562 527/60/62/395 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
28166 งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ 171,850.00 16/08/2562 527/20/62/392 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
28167 งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 119,300.00 16/08/2562 527/20/62/391 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
28168 งานซื้อวัสดุโยธา จำนวน 10 รายการ 98,602.50 14/08/2562 527/60/62/389 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
28169 งานซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 49,500.00 14/08/2562 527/20/62/388 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
28170 งานซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 60,000.00 14/08/2562 527/20/62/387 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 28,156 ถึง 28,170 จาก 32,512 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.