ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 1 ที่กม.21+485 คลองขุนศรี (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,200,000.00 25/01/2565 นบ./ค/18/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14,258.00 25/01/2565 554/60/65/87 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16,708,000.00 11/12/2564 สทล.13/210/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน ๙๓๖ ถุง 149,760.00 25/01/2565 615/60/65/87 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 ซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด-เปิดด้านบนพร้อมที่จับมีล้อเลื่อน ขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน 6 ใบ 8,520.00 25/01/2565 632/65/090 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 จ้างเหมาทำการถางป่า บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.62+750 - กม.64+750 ระยะทางดำเนินการ 2 กม. 450,000.00 25/01/2565 329/-/65/67 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7 จ้างเหมาทำการถางป่า บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.62+750 - กม.64+750 ระยะทางดำเนินการ 2 กม. 450,000.00 25/01/2565 329/-/65/67 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
8 งานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายระหว่างจังหวัดเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอน ช้างทูน - โชคดี อ.ขลุง จ.จันทบุรี รายการ บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๙.๐๐ เมตร ผิวทางจราจร ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยก 27,358,800.00 25/01/2565 ประกาศลงวันที่ 25 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงตราด
9 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักแผนงาน เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 93,600.00 29/12/2564 160/-/65/8 สำนักแผนงาน
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.523+000 (ด้านขวาทาง) 717,000.00 06/01/2565 คค 06041/พ.1/9/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 120,000.00 24/01/2565 638/60/65/89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
12 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๖+๓๓๐ ปริมาณงาน ๑๗,๓๗๐ ตร.ม. 15,000,000.00 24/01/2565 คค 06054/พ.1/ค49/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๘๖๕ - กม.๒๐+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑๗,๑๔๕ ตร.ม. 15,000,000.00 24/01/2565 คค 06054/พ.1/ค48/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3502 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนไร่ – อ่างเก็บน้ำกระเสียว ตอน 2 ระหว่าง กม.21+395 – กม.23+200 ปริมาณงาน 1,744 ม. 3,200,000.00 08/12/2564 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ค่าถมดิน หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.523+000 (ด้านขวาทาง) 400,000.00 06/01/2565 คค 06041/พ.1/8/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28,181 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582