ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 0.00 31/08/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 0.00 29/07/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 0.00 30/06/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 0.00 12/09/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 0.00 13/09/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 0.00 01/09/2565 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 0.00 13/09/2565 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 0.00 13/09/2565 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/95 วันที่ 12 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 0.00 12/09/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 12 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 0.00 06/09/2565 สทล.6.1/ม.2/4660 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 0.00 01/08/2565 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 0.00 05/08/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 0.00 05/09/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 ส่งผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 0.00 09/09/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 0.00 09/09/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,895 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.