ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.3+030-กม.3+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 50,000,000.00 21/09/2565 สข.2/24/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ระหว่าง กม.10+565 - กม.11+653 ปริมาณงาน 1 แห่ง 45,000,000.00 31/08/2565 จบ.44/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (ฉบับที่ 5) แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางทางเท้าทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๔๘+๓๐๐ - กม.๓๕๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25,000,000.00 21/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน - ท่าตะโก และ ท่าตะโก - ไดตาล ระหว่าง กม.44+530 - กม.45+700 49,000,000.00 20/09/2565 นว.2/14/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอาเซียน-น้ำดุก ระหว่าง กม.355+830-กม.356+200 30,000,000.00 02/09/2565 พช.1/33/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
6 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 65,800.00 12/09/2565 ผอพ/จ2/ค/11/2565 กองการพัสดุ
7 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๔+๘๐๐-กม.๕+๙๘๐ 30,000,000.00 10/02/2565 ลป.2/22/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ 1 แห่ง 787,000,000.00 09/09/2565 สค.5/2563 ลว.23 พฤศจิกายน 2563 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
9 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 12,000,000.00 01/09/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรวจปริมาณจราจรพร้อมข้อมูลความเร็วและข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญชนิดสั่งการทางไกล จำนวน 20 ชุด 16,950,000.00 12/09/2565 ผอพ/eb2-1/3/2565 กองการพัสดุ
11 ซื้อหิน 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,500.00 09/09/2565 521/60/65/391 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture & Craft กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๔๒+๑๖๐-กม.๕๗+๔๒๕ (เป็นช่วงๆ) อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเม 50,000,000.00 08/09/2565 ลป.2/26/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกวัดสนามไชย – วัดกระดังงา ที่ กม.26+009 (RAMP NO.3S05) ปริมาณงาน 10,300 ตารางเมตร 10,100,000.00 09/09/2565 สห.28/2565 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
14 จ้างเหมาโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนา ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนบุ้งกี๋-ท่าศาล ระหว่าง กม.19+380–กม.20+500 1 สายทาง 30,000,000.00 09/09/2565 สห.30/2565 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท – ท่าเรือ ระหว่าง กม.7+800 - กม.9+100 เป็นช่วง ๆ 2,490,000.00 03/08/2565 สบ.56/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 652 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.