ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.21+700 1,324,000.00 20/01/2565 ขก.1/3/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 16,679.50 12/01/2565 636/40/65/83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 512/30/65/44 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 245/70R16 4 เส้น ลว.11/1/65 23,540.00 11/01/2565 512/30/65/44 แขวงทางหลวงตากที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+675 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,500.00 14/12/2564 151/60/65/6 ศูนย์สร้างทางลําปาง
5 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,425.00 21/12/2564 151/65/65/10 ศูนย์สร้างทางลําปาง
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,318.00 27/12/2564 151/50/65/14 ศูนย์สร้างทางลําปาง
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 38,652.00 05/01/2565 639/35/65/103 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 111,800.00 05/01/2565 639/60/65/102 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 จ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) จ.บึงกาฬ 77,000,000.00 12/05/2564 สค.2/2563 ลว.26 สิงหาคม 2563 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
10 วัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง ระหว่าง กม.1+400 - กม.7+800 97,560.00 15/12/2564 151-จป./60/65/005 ศูนย์สร้างทางลําปาง
11 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) จ.บึงกาฬ 1 แห่ง 787,000,000.00 14/09/2564 สค.5/2563 ลว.23 พฤศจิกายน 2563 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
12 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.683 กิโลเมตร 886,000,000.00 23/11/2564 สค.4/2563 ลว.24 กันยายน 2563 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
13 งานจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ปี 2564 15,000,000.00 16/12/2564 สฎ.33/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
14 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 9.400 กิโลเมตร 880,000,000.00 26/11/2564 สค.1/2563 ลว.29 มิถุนายน 2563 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,635.00 23/12/2564 623/70/65/99 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 388 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582