ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลงวันที่ 02/11/2564

นายอภิชาติ  จันทรทรัพย์

Mr.APICHART  JUNTARASUP

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

e-mail : 


มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • สำรวจ รังวัด และคำนวณราคาที่ดิน และทรัพย์สินที่ใช้ในงานทาง
 • ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและทรัพย์สินที่ใช้ในงานทาง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินที่ใช้ใน งานทาง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงิน และบัญชี และงานพัสดุและสัญญา
 • จัดทำทะเบียนที่ดิน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายแผนงาน

 • ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ทางหลวง เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนัก
 • ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์ ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • จัดทำแผนปฏิบัติการ (Operation Plan) ระยะสั้นและระยะยาว
 • จัดทำแผนงบประมาณระยะสั้นและระยะยาว
 • ติดตามประเมินผล

กลุ่มจัดหาที่ดิน

 • พิจารณาวางหลักการค่าทดแทนที่ดิน และพืชผล
 • ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช้ในงานทาง

กลุ่มสำรวจและประมาณราคา

 • สำรวจที่ดินและทรัพย์สินซึ่งอยู่ในที่ดิน
 • รังวัดที่ดิน
 • คำนวณราคาของที่ดินและทรัพย์สิน
 • จัดทำแผนผังที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในที่ดิน
 • ตรวจสอบการประเมินราคาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง พืชผล และทรัพย์สินอื่น
 • ขออนุมัติกรมจ่ายค่าทดแทน

กลุ่มอุทธรณ์

 • พิจารณาและดำเนินการขออุทธรณ์ ค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
 • ดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุที่สาธารณประโยชน์ ป่าสงวนแห่งชาติ และที่ดินของส่วนราชการอื่น
 • ดำเนินการขอสงวนที่ดินนอกเขตทางเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้องสมบูรณ์

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.