ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา
ลงวันที่ 26/04/2564

นายชาติชาย  ช่วงชิง

Mr.CHATCHAI CHUANGCHING


ที่ทำงาน

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2206-3789 โทรสาร 0-2354-0022


ประวัติการรับราชการ

28 มกราคม 2530 วิศวกรโยธา 3 ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม
1 กุมภาพันธ์  2532 วิศวกรโยธา 4 ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม
1 มกราคม  2535 วิศวกรโยธา 5 ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม
20 มิถุนายน  2539 วิศวกรโยธา 6ว. ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม
1 ตุลาคม  2542 วิศวกรโยธา 7วช. ศูนย์สร้างทางมหาสารคาม
25 กุมภาพันธ์  2545 วิศวกรโยธา 8วช. ศูนย์ส้รางทางมหาสารคาม
1 ตุลาคม  2550 นายช่างโยธา แขวงการทางกรุงเทพ
24 ตุลาคม  2551 วิศวกรวิชาชีพ 9วช. สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) 
9 ธันวาคม 2551 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
26 เมษายน 2555 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)
11 กุมภาพันธ์ 2558 วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษา)วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมทางหลวง

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.