กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ 0.00 02/05/2566 - แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0.00 28/04/2566 - ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 0.00 01/10/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 0.00 19/04/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 0.00 25/04/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2565 0.00 25/04/2566 - แขวงทางหลวงพังงา
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 0.00 24/04/2566 3/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 0.00 24/04/2566 2/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 0.00 01/10/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
25 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2565 0.00 01/10/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (มกราคม 2566) 0.00 01/01/2566 - แขวงทางหลวงสระบุรี
27 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (พฤศจิกายน 2565) 0.00 01/11/2565 - แขวงทางหลวงสระบุรี
28 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565 0.00 20/04/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 13
29 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 0.00 19/04/2566 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0.00 19/04/2566 - กองการพัสดุ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 63 รายการ