กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน

ลงวันที่ 25/07/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2548 2,967 Download
ฉบับที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2552 355 Download
ฉบับที่ 3 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 226 Download
ฉบับที่ 4 ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2547 253 Download
ฉบับที่ 5 ณ วันที่ 21 มกราคม 2556 228 Download
ฉบับที่ 6 ณ วันที่ 21 มกราคม 2556 394 Download
ฉบับที่ 7 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 1,107 Download
ฉบับที่ 8 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 624 Download

'