กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง – วังชิ้น ระหว่าง กม.0+050 – กม.0+500 และ กม.1+650 - กม.5+960

ลงวันที่ 27/10/2565
 1. วัตถุประสงค์
  1.1 เพื่อรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการเพิ่มเติม
  1.2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของงานโครงการก่อสร้างให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
  1.3 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการก่อสร้าง และนำไปปรับปรุงพัฒนาโครงการก่อสร้างให้มี ความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
  1.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาทางหลวง
 1. พื้นที่ตั้งโครงการ
  - ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.0+050 – กม.0+500 และ กม.1+650 - กม.5+960 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ระยะทาง 4.760 กิโลเมตร (บริเวณพื้นที่ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่)
 1. วัน/เวลา/สถานที่ จัดการประชุม
  - วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 1. ผู้เข้าร่วมประชุม
  4.1 ผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 21 คน
  4.2 ผู้นำชุมชน ตำบลนาพูน และตำบลแม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย จำนวน 5 คน
  4.3 ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โดยตรง จำนวน 25 คน
  4.4 ผู้แทนจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 คน
  4.5 สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 10 คน
  4.6 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแพร่ จำนวน 31 คน
 1. บทสรุปการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
  - แขวงทางหลวงแพร่ ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากประชาชนที่สนใจทั้งในเขตพื้นที่และ ชุมชนสองข้างทาง ผู้ใช้เส้นทาง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ สรุปผลการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เห็นด้วย

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
สรุปผลจากการมีส่วนร่วมและการนำไปพิจารณาปรับปรุง 142 Download

'