ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2562
โครงการ จ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950
เลขที่สัญญา
วันที่ลงนามในสัญญา
ประเภทนิติบุคคล บริษัท จำกัด (บจก.)
ชื่อผู้รับเหมา บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
ประเภทงานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบำรุงทาง
สถานะ คืนสิทธิ์
เหตุผลการตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ ปฏิบัติตามคำสั่งวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ 17-18/2564 (ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.159-160/2564) ตามบันทึกสำนักกฏหมาย ที่ สม.4.10/361 ลว.19 ม.ค.2565 และ ตามบันทึกสำนักกฏหมาย ที่ สม.4.10/362 ลว.19 ม.ค.2565
วันที่เผยแพร่ 19/01/2565
วันที่ประกาศ 19/01/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.