ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง สำนักงานทางหลวงที่ 11
ปีงบประมาณ 2564
โครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเขาพระงาม แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ.ลพบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง
เลขที่สัญญา ลบ.1/26/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 18/01/2564
ประเภทนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
ชื่อผู้รับเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวาณิช
ประเภทงานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบำรุงทาง
สถานะ คืนสิทธิ์
เหตุผลการตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวาณิช ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ จึงยกเลิกการเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานดังกล่าว ข้างต้นของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวาณิช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันที่เผยแพร่ 04/01/2565
วันที่ประกาศ 04/01/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.