ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ปีงบประมาณ 2563
โครงการ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
เลขที่สัญญา สน.21/2563
วันที่ลงนามในสัญญา 23/04/2563
ประเภทนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
ชื่อผู้รับเหมา ประชาพัฒน์
ประเภทงานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบำรุงทาง
สถานะ ตัดสิทธิ์
เหตุผลการตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ ข้อ 3 "ภายในระยะเวลาประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดโดยเป็นความรับผิดของผู้รับจ้าง"
วันที่เผยแพร่ 28/12/2564
วันที่ประกาศ 27/12/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.