ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 17,700.00 21/09/2565 312/65/307 แขวงทางหลวงยะลา
92 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ 232,000.00 19/09/2565 312/65/306 แขวงทางหลวงยะลา
93 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 77-6161-14-9 13,960.00 03/08/2565 642/30/65/126 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ 40,574.00 23/09/2565 441/40/65/410 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 26,875.00 23/09/2565 441/40/65/409 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
96 ซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก Crushed Rock Soil Aggregate Type Base ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.201/2544 ปริมาณงาน 800 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง ระหว่าง กม.1+400 - กม.7+800 474,400.00 31/08/2565 151/60/65/211 ศูนย์สร้างทางลําปาง
97 ซื้อยางผสมเสร็จ Pre - Mix จุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๖๔๐ ถุง 83,200.00 23/09/2565 441/60/65/408 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
98 จ้างผลิตแผ่นป้ายเตือนในงานก่อสร้างทางและบูรณะทางเพื่อใช้ในงาน TRAFFIC SINGS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION จำนวน 32 รายการ เพื่อใช้งานระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู 261,808.00 30/08/2565 151/60/65/209 ศูนย์สร้างทางลําปาง
99 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวชนิดเสาสูง(MOUNTING HEIGHT) 9 ม. หลอดไฟฟ้า HPSL ขนาด 250 วัตต์ ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ที่ กม.6+100 (LT) 30,175.00 18/08/2565 329/-/65/256 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
100 ซื้อรองพื้นทางวัสดุมวลรวม Soil Aggregate Subbase ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.205/2532 ปริมาณงาน 2,000 ลบ.ม.(หลวม) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง ระหว่าง กม.1+400 - กม.7+800 458,000.00 30/08/2565 151/60/65/208 ศูนย์สร้างทางลําปาง
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 143,403.00 22/09/2565 432/60/65/314 แขวงทางหลวงสระบุรี
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน3 รายการ 5,440.00 20/09/2565 329/40/65/313 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี 96,625.00 22/09/2565 154600365018 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 8,605.00 22/09/2565 634/40/387/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
105 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 7 ระหว่าง กม.56+030 - กม.59+700 (เป็นแห่งๆ)ปริม 47,000,000.00 22/09/2565 ตก.1/36/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 53,920 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.