ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 10,165.00 19/04/2565 090/40/65/15 กองการเจ้าหน้าที่
77 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 14,500.00 11/05/2565 527/70/65/166 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
78 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,300.00 26/04/2565 151/30/65/งท.31/ฝก ศูนย์สร้างทางลําปาง
79 ซื้อหมึกพิมพ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,524.80 12/05/2565 กองฝึกอบรม
80 จ้างดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง จำนวน 3 ตำแหน่ง 75,600.00 08/04/2565 090/40/65/14 กองการเจ้าหน้าที่
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 7,805.05 08/04/2565 090/40/65/10 กองการเจ้าหน้าที่
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53,560.00 12/05/2565 634/60/250/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
83 จ้างเหมาทำการเสรืมขอบคันหิน 131,781.00 12/05/2565 517/-/65/386 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 13,400.00 12/05/2565 517/60/65/385 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
85 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,110.00 11/05/2565 324/40/65/99 แขวงทางหลวงภูเก็ต
86 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,945.00 11/05/2565 324/40/65/101 แขวงทางหลวงภูเก็ต
87 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ตัน 10 ล้อ แบบกระบะเท จำนวน 12 คัน 50,400,000.00 11/05/2565 ผอพ/eb2-2/11/2565 กองการพัสดุ
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 494,000.00 29/10/2564 626/60/ซ/13/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
89 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 5,000.00 29/10/2564 626/35/ซ/12/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
90 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 5,800.00 12/05/2565 332/50/151/2565 แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 76 ถึง 90 จาก 43,895 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.