ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 103,696.00 23/09/2565 55260/65/187 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
32 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 299 13,968.00 23/09/2565 425/35/65/299 แขวงทางหลวงตราด
33 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง 297 99,500.00 23/09/2565 425/60/65/297 แขวงทางหลวงตราด
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 56,900.00 26/09/2565 634/60/390/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
35 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 64,349.50 23/09/2565 614/35/65/386 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
36 วัสดุสำนักงาน 102,150.00 20/09/2565 5204065164 สำนักงานทางหลวงที่ 1
37 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 5,800.00 22/09/2565 55240/65/183 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 55,400.00 26/09/2565 634/60/389/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
39 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 126,000.00 23/09/2565 421/60/65/260 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
40 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 99,840.00 23/09/2565 431/45/65/433 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
41 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 25 ใบ 9,500.00 23/09/2565 433/30/65/122 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
42 จ้างเช็คแอร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 รายการ เพื่อจ้างซ่อมของเครื่องจักรกลหมายเลข 44-8666-08-1 5,900.00 28/10/2564 642/65/1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
43 จ้างเหมาบริ จำนวน 1 รายการ 5,250.00 23/09/2565 431/-/65/432 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
44 วัสดุสำนักงาน 32 รายการ จำนวน 1 งาน 72,122.00 23/09/2565 521/40/65/409 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,441.00 23/09/2565 521/40/65/408 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 53,922 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.