ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร 73,340.00 22/09/2565 15460465009 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
17 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 21-6497-15-4 จำนวน 18 รายการ (งานเงินทุน) 8,590.50 23/09/2565 330/-/65/86 สำนักงานทางหลวงที่ 15
18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้งานสารบรรณ 17,970.00 23/09/2565 330/50/65/129 สำนักงานทางหลวงที่ 15
19 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ระดับ 3-6 , เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน สทล.15 160,000.00 23/09/2565 330/20/65/127 สำนักงานทางหลวงที่ 15
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองเข้าคลังพัสดุ 49,950.00 23/09/2565 330/40/65/128 สำนักงานทางหลวงที่ 15
21 จ้างเช็คระบบไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 คัน เพื่อจ้างซ่อมของเครื่องจักรหมายเลข 46-6507-06-0 5,500.00 02/08/2565 642/65/5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
22 จ้างเช็คหม้อน้ำพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 คัน เพื่อจ้างซ่อมของเครื่องจักรหมายเลข 44-0864-18-8 9,885.00 07/02/2565 642/65/4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
23 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0200 ตอน ศาลาแดง - บางขนาก ระหว่าง กม.5+315 – กม.5+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.405 กม.) 9,990,000.00 24/09/2565 ฉช 28/2565 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
24 จ้างเช็คระบบทำความเย็นพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 คัน เพื่อจ้างซ่อมของเครื่องจักรหมายเลข 44-0864-18-8 5,900.00 03/02/2565 642/65/3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 19,600.00 26/09/2565 634/60/391/65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
26 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129,098.54 23/09/2565 644/35/65/372 แขวงทางหลวงนครพนม
27 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78,295.22 23/09/2565 644/35/65/373 แขวงทางหลวงนครพนม
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง 202,846.00 23/09/2565 644/60/65/374 แขวงทางหลวงนครพนม
29 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 103,696.00 23/09/2565 55260/65/187 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
30 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 299 13,968.00 23/09/2565 425/35/65/299 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 16 ถึง 30 จาก 53,920 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.