ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 งานจ้างเหมาทำงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.115+965 - กม.116+645 ปริมาณงาน 15,960 ตร.ม. 2,700,000.00 20/04/2565 ชบ.2/eb/19/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
77 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 รายการ 0.00 18/04/2565 คค 06037/พ.4/2/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
78 จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจจับผู้ขับขี่รถฝ่าฝืนสัญญาณจราจร (ไฟแดง) แบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ จำนวน 9 ไฟแดง ของกองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 โครงการ 522,228.00 20/04/2565 eb2-2/13/2565 กองการพัสดุ
79 งานซื้อคอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว 4,923,200.00 20/04/2565 คค 06114.2/eb.14/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
80 งานจ้างเหมาดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.0+100-กม.1+270 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 20,000,000.00 19/04/2565 e 06119/พ.5.1/19/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 3
81 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งกำแพงกันเสียง (NOISE BARRIER) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ที่ กม.๓๙+๕๗๐ - กม.๓๙+๗๕๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๗๐.๐๐ เมตร 1,413,553.86 19/04/2565 eb./76/2565 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
82 จ้างก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักชัยภูมิ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ จ.ชัยภูมิ 260,000,000.00 18/04/2565 สคน.e-92/2565 ลว. 18 เม.ย.65 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
83 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง จำนวนรวม 6 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,865,776.00 07/04/2565 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
84 โครงการจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 980 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 49+975 - กม. 52+275 ระยะทาง 2.300 กม. 2,058,000.00 18/04/2565 เลขที่ ศข. eb/10/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
85 โครงการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ระยะที่ 2 30,000,000.00 18/04/2565 กท./eb.12/2565 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
86 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.148+575 - กม.149+125 1,969,277.00 12/04/2565 e-สพ.1/ศม/54/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
87 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.148+575 - กม.149+125 1,163,800.00 12/04/2565 e-สพ.1/ศม/53/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
88 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0203 ตอน นาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.68+750-กม.70+430 1,350,000.00 12/04/2565 คค 06039/พ.1/39/2565 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
89 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม.6+735 (LT) 1,200,000.00 12/04/2565 คค 06049/พ.1/e/16/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
90 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดป้ายจราจรกรมทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปริมาณงาน 309.75 ตร.ม. 2,400,000.00 12/04/2565 อน./eb/13/2565 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 15,657 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.