ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนนครชัยศรี - พระประโทน ระหว่าง กม.41+067- กม.52+400 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.52+400 - กม.67+334 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15,000,000.00 27/04/2565 eb-นฐ./13/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
47 งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนบางเลน - ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กม.42+000 - กม.91+506 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18,000,000.00 27/04/2565 eb-นฐ./15/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
48 งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนนครปฐม - หนองปลาไหล ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+150 (เป็นช่วงๆ) และตอนหนองปลาไหล - กำแพงแสน ระหว่าง กม.21+150 - กม.29+650 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18,000,000.00 27/04/2565 eb-นฐ./14/2565 แขวงทางหลวงนครปฐม
49 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างผลิตรถดูดกวาดถนน ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. จำนวน ๓ คัน 11,940,000.00 27/04/2565 eb/งท/10/2565 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
50 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ตอน ควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก 2,130,430.00 27/04/2565 ศ.สส.3/บห.55/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
51 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๗ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นครหลวง - ท่าเรือ 2,723,530.00 27/04/2565 ศ.สส.3/ทร.54/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
52 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอน ควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ท้ายเกาะ - เสนา 1,972,064.00 27/04/2565 ศ.สส.3/ทก.53/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
53 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ 1,813,252.00 27/04/2565 ศ.สส.3/ลช.52/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
54 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน 0.00 27/04/2565 คค 06045/พ.1/1/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
55 แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธรฯ พ.ศ.2565โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้างานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข23ตอนควบคุม0403ตอนบ้านย่อ-บ้านสวนตอน2ระหว่างกม.198+275-กม.200+975จังหวัดยโสธร 30,000,000.00 27/04/2565 คค 06047/พ.1/e.23/2565 แขวงทางหลวงยโสธร
56 งานจ้างผลิตบ่อพักสำเร็จรูป งาน R.C. Manhole Type C for R.C. Pipe เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 m. รวม 81 Each ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป 1,102,832.00 22/04/2565 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
57 งานจ้างเหมาทำงานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0502 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - ห้วยใหญ่ ที่ กม.127+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 3,000,000.00 26/04/2565 ชบ.2/eb/20/2565 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
58 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1.5 ตัน 4 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 32 คัน 11,520,000.00 26/04/2565 eb/งท/11/2565 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
59 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ที่ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 0.00 25/04/2565 คค. 06040/พ.1/1/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
60 ซื้อวัสดุท่อ คสล. และบ่อพัก จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 6,287,185.00 26/04/2565 e-สพ.1/บล/55/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 15,657 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.