ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอาเซียน-น้ำดุก ระหว่าง กม.355+830-กม.356+200 30,000,000.00 25/01/2565 คค06122(ม.2)/20/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 10 ที่ กม.147+370 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30,000,000.00 25/01/2565 สทล.12/eb/34/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว 21,965,224.00 25/01/2565 คค 06114.2/eb.4/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๓๑ รายการ 0.00 25/01/2565 พง.3/2565 แขวงทางหลวงพังงา
5 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 5,279,350.00 25/01/2565 e-สพ.1/บล/38/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.445+285 - กม.447+890 9,800,000.00 22/12/2564 คค 06041/พ.1/EB/8/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 แผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๓๒๐-กม.๖๗+๓๗๕ 15,000,000.00 24/01/2565 คค 06035/(eb)9/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 แผนรายประมาณการ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๕+๐๖๐-กม.๗๕+๑๓๐ 15,000,000.00 24/01/2565 คค 06035/(eb)8/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๖๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โพธิ์พระยา - วังยาง 547,000.00 24/01/2565 ศ.สส.3/พย.15/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
10 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน ๒ รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๖๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โพธิ์พระยา - วังยาง 700,700.00 24/01/2565 ศ.สส.3/พย.14/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน ๒ รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ 700,800.00 24/01/2565 ศ.สส.3/สป.13/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
12 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์–บางควาย (ชื่อตอนเดิม) ถนนศรีนครินทร์–ลาดกระบัง (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.19+080–กม.20+300 และกม.21+000– กม.22+435 ปริมาณงาน 20,160 ตร.ม. 11,800,000.00 21/01/2565 กท./e/16/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 งานทำความสะอาด (รหัสงาน 21570) ในพื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 9 , 302 , 345 , 3215 ) ปริมาณงาน 2,292,246 ตร.ม. 3,094,532.10 24/01/2565 นบ./eb/8/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 1 รายการ 0.00 24/01/2565 ชม.2/02/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหน่วยบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท) พร้อมด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและองค์ประกอบอื่น จ.สระแก้ว 1 แห่ง 140,000,000.00 24/01/2565 สค.1/e2/2565 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 14,953 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582