ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+505 2,800,000.00 19/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 1 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบ ระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๒๓+๕๐๐ - กม.๑๒๔+๕๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 40,000,000.00 23/09/2565 คค 06126/eb/4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
3 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง 1,200,000.00 13/09/2565 คค 06039/พ.1/01/2566 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
4 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 5 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนควบคุม 0100 ตอนชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 4 830,362.50 23/09/2565 คค 06114.2/eb.17/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
5 งานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก 1,200,000.00 23/09/2565 คค 06114.2/eb.16/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ตอน 4 9,344,639.00 23/09/2565 คค 06114.2/eb.15/2565 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) หมวดทางหลวงโนนสูง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ที่ กม.197+100 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,700,000.00 23/09/2565 คค 06056/eb 2/ 2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
8 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.17+600 - กม.19+300 30,000,000.00 23/09/2565 คค 06118/พ.1/5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.๒๖๓+๐๐๐ - กม.๒๖๖+๔๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 34,999,000.00 23/09/2565 คค 06126/eb/5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการฯ จำนวน ๖ หลัง 0.00 23/09/2565 สทล.๑๕/พ.๒/๑/๒๕๖๕ ลว. ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดฯลี้ แขวงฯลำพูน ทางหลวงหมายเลข106 ตอนห้วยหญ้าไซ-ลี้ ที่กม.41+200 RT.(กม.เดิม) 1,200,000.00 23/09/2565 e-b.ลพ./1/2566 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
12 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ งานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณพื้นที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร 14) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร 3,248,877.00 23/09/2565 ศ.สส.3/อ.102/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ งานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณพื้นที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร 14) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร 2,478,300.00 23/09/2565 ศ.สส.3/อ.101/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาธง ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+475 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 23/09/2565 เลขที่ eb - ศ.๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 16
15 แผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงยโสธร บนทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.6+409 – กม.7+078 ปริมาณงาน 1 แห่ง 40,000,000.00 23/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 12 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16,330 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.