ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
12901 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.๑๘๒+๗๐๕ – กม.๑๘๓+๕๐๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 9,999,000.00 10/01/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12902 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง 1,878,900.00 10/01/2562 พง.e-b/23/2562 แขวงทางหลวงพังงา
12903 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,174 ต้น 4,350,000.00 10/01/2562 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12904 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓–๖) หมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 1,154,800.00 10/01/2562 พง.e-b/22/2562 แขวงทางหลวงพังงา
12905 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 798,700.00 10/01/2562 พง.e-b/21/2562 แขวงทางหลวงพังงา
12906 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1,324,800.00 10/01/2562 eb1/......../2562 กองการพัสดุ
12907 งานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง (รวมทางแยกทางหลวงหมายเลข 222) ระหว่าง กม.135+049 - กม.135+449 ปริมาณงาน 1 แห่ง 40,000,000.00 10/01/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12908 งานโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการค้าชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.137+270 - กม.137+795 ปริมาณงาน 10,299 ตร.ม. 8,200,000.00 10/01/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12909 งานโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว (ถนน ป้าย สภาพอาคาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรเจริญ - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.2+250 - กม.10+427 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 13,350,000.00 10/01/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12910 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงระนอง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๑๓๕ ต้น 4,350,000.00 10/01/2562 รน eb.30/2562 แขวงทางหลวงระนอง
12911 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๘๘+๘๕๐ - กม.๘๙+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 9,999,000.00 10/01/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12912 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ระหว่าง กม.551+600 – กม.563+984 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 4,999,520.00 09/01/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12913 โครงการพัฒนาปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม – วังม่วง ระหว่าง กม.28+300 – กม.30+100 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 23,400 ตร.ม. 18,000,000.00 09/01/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12914 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistics และขนส่งสาธารณะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมปรับปรุงผิวทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนจันเสน - ท่าแค ระหว่าง กม.๓๓+๓๑๐ - กม.๓๗+๖๑๐ (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๓๘,๗๐๐ ตร.ม. 15,000,000.00 09/01/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12915 งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงปกติ ในทางหลวงหมายเลข 4236 ตอน ถนนแพรก-ลำนาว ระหว่าง กม.0+000-กม.37+728 ระยะทางดำเนินการ 37.728 กม. 4,997,565.00 09/01/2562 27/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 12,901 ถึง 12,915 จาก 13,401 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.