ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
12886 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ – ศรีประจันต์ ที่ กม.8+221.500 (แยกสะพานตาแล) ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,532,000.00 14/01/2562 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
12887 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.๕๐+๑๓๐ - กม.๕๐+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 9,999,000.00 14/01/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12888 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ 3090 4,350,000.00 14/01/2562 - แขวงทางหลวงราชบุรี
12889 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม.๑๗+๐๐๐ - กม.๑๗+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 9,999,000.00 14/01/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
12890 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.0+300 - กม.2+850 (เป็นช่วง ๆ) 9,999,000.00 07/01/2562 - แขวงทางหลวงแพร่
12891 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.6+700 - กม.7+600 9,999,000.00 07/01/2562 - แขวงทางหลวงแพร่
12892 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร พัฒนาทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.7+175 – กม.8+191 (รวมบริเวณทางแยกที่ กม.8+191) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 14/01/2562 คค 06124/พ.1/e/ /2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12893 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ 7,355,000.00 09/01/2562 61117304150 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12894 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ 3,348,000.00 09/01/2562 61117330572 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
12895 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สาย ธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 2 จ.สมุทรสาคร 4,000,000,000.00 11/01/2562 - สำนักก่อสร้างสะพาน
12896 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง รองรับการบริการประปาชนและภาคธูรกิจ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3413 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ที่ กม.1+063 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20,000,000.00 11/01/2562 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
12897 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้า - ไดตาล ระหว่าง กม.48+000-กม.49+000 ปริมาณงาน 1.000 กม. 9,990,000.00 11/01/2562 นว.2/e.31/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12898 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย-ศรีมงคล ระหว่าง กม.43+550-กม.45+500 ปริมาณงาน 17,550.000 ตร.ม. 9,900,000.00 10/01/2562 นว.2/e.29/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12899 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลำพยนต์-เกษตรชัย ระหว่าง กม.220+972-กม.221+522 ปริมาณงาน 18,205.000 ตร.ม. 9,999,000.00 10/01/2562 นว.2/e.29/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12900 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน ๑ แห่ง (1,168 ต้น) 4,350,000.00 10/01/2562 E 06021/พ.5.1/36/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 12,886 ถึง 12,900 จาก 13,401 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.