ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 จ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ตอน 3 ระหว่าง กม.222+850 - กม.223+500 9,999,000.00 17/03/2565 คค 06056/ eb 62 /2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
107 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3420 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าหนองไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+520 20,000,000.00 17/03/2565 คค.06127/พ.1/ 24 /2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
108 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และขนส่งสาธารณะ กิจกรรมหลักขยายช่องทางการจราจร กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยบง-ท่าลาน ระหว่างกม.12+440-กม.13+240 40,000,000.00 14/03/2565 สบ.(E)/10/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
109 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน – บ้านครัว ระหว่าง กม.15+440-กม.16+610 49,500,000.00 14/03/2565 สบ.(E)/9/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
110 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย ระหว่าง กม.16+300 - กม.19+800 (เป็นช่วง ๆ) 25,000,000.00 10/03/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พระประโทน - สระกระเทียม - คลองอีจาง จ.ราชบุรี ระหว่าง กม.๗๖+๐๐๐ - กม.๗๗+๕๐๐ 76,876,799.00 15/03/2565 ศกจ.(พ.1)/eb.5/2565 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
112 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.534+464-กม.535+674 ระยะทางรวม 1.210 กิโลเมตร ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน 40,000,000.00 15/03/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
113 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ระหว่าง กม.38+300 - กม.38+301 ปริมาณงาน 1 แห่ง 7,380,000.00 19/01/2565 - แขวงทางหลวงจันทบุรี
114 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ระหว่าง กม.๖๐+๐๐๐ - กม.๖๒+๐๐๐ RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒๗,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 17,760,000.00 15/03/2565 ว.65-078 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
115 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ฯ ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล-วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.18+900-กม.22+100ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร กำหนดเวลาทำการ 210 วัน 25,000,000.00 14/03/2565 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
116 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.25+600-กม.26+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15,000,000.00 14/03/2565 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
117 จ้างเหมาก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.3+280 - กม.3+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15,000,000.00 14/03/2565 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
118 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ บนสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1 แห่ง 7,217,000.00 14/03/2565 ร่างขอบเขตของงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
119 ซื้อวัสดุคัดเลือก ก ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวน 14,528 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,816,000.00 01/03/2565 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
120 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ 1 ) จำนวน 13,440 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,760,640.00 01/03/2565 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 13,401 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.