ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 0.00 10/11/2564 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 0.00 01/10/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 0.00 16/07/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) 0.00 14/07/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ารงในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 0.00 16/06/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคมพ.ศ. 2564) 0.00 20/05/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 0.00 20/05/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 0.00 05/05/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษยน 64 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0.00 21/04/2564 - กองการพัสดุ
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง (สขร.1) 0.00 16/04/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0.00 01/10/2563 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,525.94 08/07/2563 63077096753 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ 2563 0.00 19/05/2563 สทล.10.1/พ.1/1581 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
14 ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 57,185.41 01/01/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 365,597.20 31/12/2562 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.