ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) 154,120.30 25/01/2565 65017398468 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564).. 30,672.20 01/10/2564 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1/2565 สำนักงานเลขานุการกรม
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564 84,035.48 24/01/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. 2564 - เดือน ก.ย. 2564 110,565.60 01/07/2564 ไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงตากที่ 1
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,358.00 20/01/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) 13,723.35 20/01/2565 ไตรมาส 1/2565 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564) 93,011.83 18/01/2565 ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน ตุลาคม - เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 (รายไตรมาส 1/2565) 115,089.00 18/01/2565 65017249232 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - เดือน ธันวาคา 2564) 59,842.00 18/01/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ประกาศรายไตรมาส ระหว่าง ตุลาคม - เดือน ธันวาคม 2564 108,405.00 18/01/2565 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 1 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 4,342.00 18/01/2565 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 (ประกาศรายไตรมาส) 31,064.00 18/01/2565 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 (ประกาศรายไตรมาส) 31,064.00 18/01/2565 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 (ประกาศรายไตรมาส) 4,342.00 18/01/2565 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) รายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 199,810.00 17/01/2565 วิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,235 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582