ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ศูนย์สร้างทาง
ลงวันที่ 13/04/2561

ศูนย์สร้างทาง (ลำปาง, หล่มสัก, ขอนแก่น, กาญจนบุรี, สงขลา)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 •  รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา
 •  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของศูนย์
 •  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

 •  สำรวจแนวทางที่เหมาะสม
 •  วางแนวศูนย์กลางทางพร้อมวางโค้ง วัดระยะ ทำหมุดพยาน หมุดหลักฐาน หมุดระดับ Profile, Cross Section
 •  สำรวจรายละเอียดสองข้างทางและช่องน้ำ
 •  เขียนแผนที่
 •  ออกแบบงานทางด้าน Geometric Design และ Pavement Design
 •  คำนวณออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์และอุทกวิทยาสำหรับอาคารระบายน้ำ  (Box Culvert) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมกำหนด

ฝ่ายเครื่องกล

 •  วางแผนการใช้ บริการให้เช่าเครื่องจักรกล การซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์สร้างทาง
 •  ให้บริการด้านเครื่องจักรกล สนับสนุน ภารกิจของกรมทางหลวงและหน่วยงานภายนอก
 •  ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
 •  ประสานงานและดำเนินการด้านเครื่องจักรกล ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อราชการ

ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง

 •  ดำเนินงานก่อสร้างทางโดยวิธีการเอง ได้แก่ งานดิน งานท่อและสะพาน งานตบแต่งและรองพื้นทาง งานพื้นทาง และไหล่ทาง งานผิวทางและงานจราจรสงเคราะห์และอื่น ๆ
 •  ดำเนินการงานที่มีปัญหาจากการจ้างเหมา งานเร่งด่วน งานฉุกเฉิน งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ

ฝ่ายแผนงาน

 •  จัดทำแผนดำเนินงานของศูนย์ให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการก่อสร้างของกรม รวมทั้งงานที่มีปัญหาจาก การจ้างเหมา งานเร่งด่วน งานฉุกเฉิน งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ
 •  ติดตาม ประเมินผลเพื่อเสนอการแก้ไขปรับปรุงในการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป
 •  รวบรวมศึกษาและวิเคราะห์สถิติ ข้อมูลและรายงานต่าง ๆ

ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

 •  สำรวจหาแหล่งวัสดุที่มีคุณค่าเหมาะสมสำหรับใช้ในการก่อสร้าง
 •  วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพวัสดุ
 •  ออกแบบส่วนผสมวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 •  ออกแบบแนะนำโครงสร้างของทางตลอดจนออกแบบแก้ไขทางที่ได้รับความเสียหาย

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.