ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ลงวันที่ 13/04/2561

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • การรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะและบุคคลสำคัญ 
  • ตรวจตราความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
  • สืบสวนสอบสวนและปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฏหมายอื่นอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญาและจราจร 
  • ตรวจตราดูแลทรัพย์สินของทางราชการ และควบคุมดูแลการใช้ทางหลวงและทางพิเศษให้เป็นไปตามกฏหมาย 
  • ควบคุม กำกับ ดูแล จัดการจราจรและควบคุมมลภาวะให้เป็นไปตามกฏหมาย 
  • บริการประชาชนผู้ใช้ทางให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในเขตทางหลวงที่อยู่ในอำนาจรับผิดชอบ 
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจรแก่ประชาชนโดยทั่วไป และงานอำนวยการของหน่วย 
  • รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.